Main Menu


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Galeria


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Osoby na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Drukuj

 Dnia 24 czerwca (środa) o godzinie 15.30 odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego

wraz z POŻEGNANIEM STARSZAKÓW.

Wszystkich chętnych Rodziców przyszłych uczniów serdecznie zapraszamy!

 


 

 Dnia 12 czerwca zapraszamy na Piknik Rodzinny połączony z obchodami Dnia Mamy i Taty.

Zapraszamy rodziców z grup I, II i III na występy w salach na godzinę 15.00 a z grup IV i V na godzinę 15.30.

Po uroczystości w grupach zapraszamy do ogrodu na wspólne zabawy.

 Czekają tam konkursy, gry, zabawy i inne atrakcje prowadzone przez animatorów z grupy POZYTYWKA.

Na tarasie wystawiona będzie galeria prac dzieci z wszystkich grup.

W ogrodzie będzie także kawiarenka –  gdzie za symboliczną złotówkę wspierającą Rade Rodziców,

można wypić kawę i zjeść pyszne ciasto lub żurek z kiełbaską.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


 

  Dnia 27 maja 2015 roku (środa) o godz. 16:30 w świetlicy w Szkole Podstawowej w Jawiszowicach odbędzie się spotkanie rodziców, których dzieci rozpoczną w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie pierwszej.


 Dnia 18.05.2015r. (poniedziałek), dzieci z grup II,III i IV pojadą na wycieczkę do Krakowa.

W programie: przejście pod pomniki Smoka Wawelskiego i psa Dżoka. Rejs statkiem po Wiśle oraz zwiedzanie zoo. Przejazd autokarem, inne atrakcje (bilet na statek i do zoo, obwarzanek ) są pokryte przez Radę Rodziców.


Zapraszamy rodziców/prawnych opiekunów do podpisywania umów z przedszkolem na rok szkolny 2015/2016. Umowa dostępna jest w przedszkolu, sekretariacie szkoły lub w załączniku. Umowę należy wypełnić w dwóch egzemplarzach i dostarczyć do przedszkola w terminie do 15 maja 2015 r.

Kliknij aby pobrać. 


 

INSTRUKCJA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA 2015 

 

 


 

PROJEKT

Uchwała Nr ……

Rady Miejskiej w Brzeszczach

z dnia ……..

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Brzeszcze oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.              z 2004r. Nr256, poz 2572 z póżn. zm.) w związku z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Brzeszcze uchwala, co następuje:

§1

 

Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Brzeszcze:

1.      Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni pozostają w stosunku pracy, stale świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą  – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko -  liczba punktów : 5

2.      Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają na terenie Gminy Brzeszcze
 i rozliczając podatek dochodowy od osób fizycznych jako miejsce zamieszkania wskazują Gminę Brzeszcze – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - liczba punktów: 4

3.      Dziecko, którego jedno z obojga wychowujących go rodziców pozostaje w stosunku pracy, świadczy stale usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – liczba punktów: 1

§2

 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 pkt 1-3 są odpowiednio:

1)      Do punktu 1 i 3: zaświadczenie o zatrudnieniu, umowa cywilnoprawna, zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym, wydruk
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bądź Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

2)      Do punktu 2: kopia pierwszej strony zeznania podatkowego z potwierdzeniem daty wpływu do urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania                    o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowe(UPO).

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.

§4

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Uzasadnienie do uchwały:

            Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, wskazane w art. 20 c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.): wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. Kryteria powyższe mają jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z treścią art.20c ust. 4 i 6 cytowanej ustawy, są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. W uchwale, Rada Miejska określa nie więcej niż 6 kryteriów, przyznaje kryteriom określoną liczbę punktów oraz wskazuje dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami, do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy. 


Dnia 27. 03. 2015r.(tj. piątek) od godziny 14.00 do 16.00 odbędzie się" dzień otwarty" w Przedszkolu „Pod Tęczą” w Jawiszowicach.

Serdecznie zapraszamy dzieci oraz rodziców.


 Rekrutacja do przedszkoli, na terenie Gminy Brzeszcze, będzie prowadzona elektronicznie i rozpocznie się 25 marca 2015 r. 

Bliższe informacje dotyczące sposobu zapisu dziecka za pomocą Platformy Krakfin dostępne będą na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole4.brzeszcze.pl 

szkoły www.spjawiszowice.superszkolna.pl oraz w sekretariacie szkoły ok. 25 marca 2015 r.


 Dyrektor i nauczyciele Przedszkola nr 4 "Pod Tęczą" serdecznie zapraszają Rodziców na zebranie, które odbędzie się 4 lutego 2015 r. o godzinie 16.00. W programie: wykład n/t gotowości szkolnej, prowadzony przez pracowników Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Brzeszczach oraz spotkania z wychowawcami


 Dnia 11 lutego 2015r ( sroda) na godz. 14.45 do Strażnicy w Jawiszowicach, zapraszamy Babcie i Dziadków naszych kochanych przedszkolaków na uroczystoć z okazji Waszego Święta.


 6 lutego 2015r. ( piątek) zapraszamy dzieci na bal karnawałowy, który tradycyjnie odbędzie się w naszym przedszkolu. Prosimy o przebrania, aby dzieci miały jeszcze więcej radoci z balu i życzymy dobrej zabawy.


 Zajęcia z j.angielskiego oraz rytmika będą w przedszkolu ponownie od 7 stycznia 2015r.


17.12.2014 r. sroda w każdej grupie odbędą się wigilijki. Będzie pyszny wigilijny obiadek, życzenia opłatkowe, kolędy.


 Dnia 7. 10.2014r. odbędzie się w przedszkolu uroczystość "Pasowania na przedszkolaka"

Gr.I i II godz. 9.20

Gr III, IV, V godz. 10

Serdecznie zapraszamy! 


 Ognisko gr. III zaplanowane na 24 września z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych zostaje przełożone.

Termin będzie podany w późniejszym czasie.


 

Dnia 18.09. 2014 r. tj. czwartek o godz. 16.10, odbędzie się zebranie Rady Rodziców. Przedszkole nr 4 "Pod Tęczą" w Jawiszowicach. ZAPRASZAMY


  W roku szkolnym 2013/2014 w naszym przedszkolu odbył się Piknik Rodzinny. Pieniążki , które udało nam się zebrać( galeria prac dzieci, kawiarenka) będą przeznaczone w bieżącym roku na potrzeby przedszkola( doposażenie sal, zabawki...)

Galeria prac dzieci- 713 zł.

Kawiarenka- 831 zł.

DZIĘKUJEMY SERDECZNIE! 


 Zaproszenie

 

Zapraszam rodziców dzieci z grupy III na zebranie początkowe w dniu 3.09.2014 r. (środa) o godz. 15. 30.

 

Zapraszam rodziców grupy IV na zebranie początkoww dniu 3.09.2014r. tj. środa na godzinę 15.00

 

 Zebranie organizacyjne w grupie II ,odbędzie się w środę 3.09.2014r o godz. 15.45. Zapraszam serdecznie.

 


 WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2014/2015


W dniu 05.06.2014 (czwartek) w naszym przedszkolu będziemy obchodzić uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty

        gr. I, II i III zapraszają rodziców na godz. 15.00

        gr. IV i V na godz. 15.30;

 

Po występach w salach, gdzie również będzie galeria prac dziecięcych, zapraszamy rodziców z dziećmi do ogrodu przedszkolnego na Piknik Rodzinny.

Czeka Was tam wiele atrakcji m.in.: zjeżdżalnia dmuchana, zamek dmuchany, ścianka wspinaczkowa, malowanie twarzy, kawiarenka –  gdzie za symboliczną złotówkę wspierającą Rade Rodziców, można wypić kawę i zjeść pyszne ciasto.

                                                                                                                                                     ZAPRASZAMY

 


 

Dyżur wakacyjny w bieżącym roku szkolnym pełnią następujące przedszkola:

-w lipcu 2014r.- Przedszkole nr 4 „Pod Tęczą”

 w Jawiszowicach,

-w sierpniu 2014r.-Przedszkole nr 5 „Żyrafa”

w Brzeszczach.

Prosimy Rodziców o zgłaszanie  dzieci

w powyższych przedszkolach do dnia 10.06.2014r.

 

 

 

  Dnia 9 maja 2014 r. (piątek) dzieci z gr. III, IV, V wyjeżdżają na całodniową wycieczkę do Krakowa. W tym dniu śniadanie będzie wyjątkowo o godz. 7.15. W związku z tym bardzo prosimy o wcześniejsze przyprowadzenie dzieci do przedszkola. Planowany wyjazd o godz. 7.45 a powrót ok. godz. 16.00.

     Prosimy o wygodny ubiór („na cebulkę”) oraz plecaczek wyposażony w pelerynę, chusteczki higieniczne, ewentualnie wodę mineralną niegazowaną.

  

 

Dnia 13 marca 2014r.- czwartek w godz. od 14.00 do 16.00 w przedszkolu odbędą się "dni otwarte'. Serdecznie zapraszamy!

 


 

 

 

 


Dnia 25 lutego 2014r.odbyło się śródroczne zebranie z rodzicami. Na zebraniu tym Dyrektor Zespołu przedstawiła zasady rekrutacji dzieci do przedszkola i szkoły na nowy rok szkolny oraz proponowane przez MEN zmiany w organizacji nauczania dzieci w klasie I.

Podczas zebrania, pani Ewa Orzechowska -bibliotekarka Biblioteki Publicznej Ośrodka Kultury w Brzeszczach zaprezentowała edukacyjne strony internetowe, które warto polecić dzieciom. Na życzenie rodziców załączamy ulotkę-podczas zebrania można było otrzymać wersję papierową.

 


 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ BRZESZCZE

Burmistrz Brzeszcz informuje, iż dyrektorzy ogłaszają zapisy dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2014/2015, które odbywać się będą w dniach 3-31 marca 2014r. Zapisy odbywają się w sekretariatach w godzinach od 7.00-15.00.

 

Rekrutacja do przedszkoli będzie przebiegała wg następującego harmonogramu:

25 lutego 2014r. – ogłoszenie informacji o przebiegu rekrutacji

25 lutego-7 marca 2014r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2014/2015

3-31 marca 2014r. – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia kandydata do przedszkola (tylko dla dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do danego przedszkola, 1 dziecko może być zgłoszone max do 3 przedszkoli)

4 kwietnia 2014r. – ogłoszenie listy wstępnie zakwalifikowanych dzieci oraz listy niezakwalifikowanych dzieci

7-14 kwietnia 2014r. – obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru przedszkola

18 kwietnia 2014r. – ogłoszenie listy dzieci przyjętych do przedszkola

22 kwietnia-16 maja 2014r. – podpisywanie umów z przedszkolem, do którego dziecko dostało się w wyniku rekrutacji. Niepodpisanie umowy jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

Po 16 maja 2014r. – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej, której terminy ustalają indywidualnie dyrektorzy przedszkoli.

 

Rekrutacja do szkół podstawowych i gimnazjów będzie przebiegała w taki sposób, że rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają w terminie 3-31 2014r. marca zgłoszenie dziecka, natomiast rodzice dzieci zamieszkujących poza obwodem szkoły składają w dniach 3-31 marca 2014r. wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.

 

Podstawa prawna rekrutacji:

1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 7)

2. Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

3. Zarządzenia dyrektorów w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

 

p.o. Burmistrz Brzeszcz

Cecylia Ślusarczyk

 

Do pobrania: 

Deklaracja

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

 


ZAJĘCIA DODATKOWE

 Grupa I

J.angielski-  poniedziałek, wtorek godz. 14.00 - 14.15

Rytmika-  poniedziałek godz. 14.15 - 14.45

Plastyka, technika na wesoło- Poniedziałek godz. 15.10 - 15.40

Młodzi odkrywcy - środa  godz.15.30 - 16.00

 

Grupa II

 J.angielski-  poniedziałek, wtorek godz. 14.30- 14.45

Rytmika- czwartek godz. 14.14.30

 Plastyka, technika na wesoło- Poniedziałek godz. 15.10 - 15.40

 Młodzi odkrywcy - środa  godz.15.30 - 16.00

 

Grupa III

 J.angielski-  poniedziałek, wtorek godz. 13.45- 14.00

Rytmika -wtorek godz. 14.15- 14.45

 Logopeda -czwartek od godz.13.30

 Plastyka, technika na wesoło- środa15.10- 15.40

Młodzi odkrywcy- czwartek godz.14.30-15.00

 

Grupa IV

 J.angielski-  poniedziałek, wtorek godz. 14.15-14.30

Rytmika- 14.30-15.00

 Plastyka, technika na wesoło- środa15.10- 15.40

 Logopeda -czwartek od godz.13.30

 Młodzi odkrywcy- czwartek godz.14.30-15.00

Z plastyką na ty- środa 14.30- 15.00

 

Grupa V

 J.angielski-  poniedziałek, wtorek godz.13.30- 14.00

Rytmika- czwartek godz.13.30-14.00

  Plastyka, technika na wesoło- śoda15.10- 15.40

 Młodzi odkrywcy- środa godz. 15.30-16.00

 Logopeda -czwartek od godz.13.30

 Z plastyką na ty- środa 14.00- 14.30


Zapraszamy wszystkich rodziców na zebranie śródroczne, które odbędzie się 25 lutego 2014r.

16.00 - zebranie ogólne

16.30 - spotkanie z wychowawcami, rozmowy indywidualne


 Zapraszamy wszystkie dzieci na bal karnawałowy, który odbędzie się 3. 03. 2014r. od godziny 9.15 do 12.30. Na balu zagra zespół FORTE. Świetna zabawa gwarantowana.

 


W piątek, 20 grudnia  w przedszkolu dzieci będą miały wigilijki grupowe.


 

 Dnia 6 grudnia 2013r. tj. piątek, nasze przedszkole odwiedzi Mikołaj. Będzie Gościem w każdej grupie i na pewno wszystkim dzieciom przyniesie piękny prezent. Czekamy:)


Podajemy terminy zajęć dodatkowych:Język angielski -poniedziałek, wtorek:13.30-gr.V, 13.45-gr.III, 14.00-gr.I,14.15-gr.IV, 14.30-gr.II.Pierwsze zajęcia odbędą się we wtorek 15.10.2013r.Prowadząca-mgr Renata Łopatka .Zajęcia logopedyczne-(zajęcia indywidualne)-czwartek 13.30-15.30.Prowadząca-mgr Izabela Bukowska. Zajęcia artystyczne-„Młodzi odkrywcy”- środa 15.30, czwartek 14.30Prowadząca-mgr Jolanta Stawowy„Z plastyką na Ty!”-wtorek 15.00, środa 14.00Prowadząca-mgr Małgorzata Stawowczyk„Plastyka, technika na wesoło”- poniedziałek 15.00, środa 14.30Prowadząca-mgr Krystyna Krakowin. Wszystkie zajęcia są prowadzone  nieodpłatnie.


Dzieci z grupy II serdecznie zapraszają swoich Rodziców na zajęcia otwarte w dniu 8.10.2013r.

 

o godz. 9.30 w sali gr.II.

 

Na zajęciach potrzebne będą:

- deska do krojenia,

- fartuszek,

- plastikowy nożyk,

- owoce

Prosimy o przyniesienie powyższych rzeczy w dniu 8.10.2013r-rano.


Dnia 2.10.2013r.tj.środa  o godz.9.00 dzieci z gr.I,II,III,IV,V wychodzą do Kina Wisła w Ośrodku Kultury w Brzeszczach na filmy edukacyjne połączone z warsztatami. Prosimy Rodziców  o zapewnienie dzieciom odpowiedniego ubioru .
Ze względów organizacyjnych termin rozpoczęcia zajęć
z j.angielskiego ulega przesunięciu.

Prosimy o przychylenie się do naszej propozycji uczestnictwa dzieci w projekcie „KinoSzkoła”.
Projekt obejmuje udział dzieci w 5 spotkaniach(projekcja polskich filmów krótkometrażowych oraz warsztatów teoretycznych i praktycznych).Celem projektu jest wzrost kompetencji medialnych wśród przedszkolaków.Tematyka spotkań:-2 października 2013r.-„Jak zachowujemy się w przedszkolu”(projekcja filmów „Chory ząbek”,”Reksio przyjaciel”,”Przygoda w lesie”+warsztaty)-listopad 2013r.-„Piraci, rycerze, smoki, bajkowi bohaterowie”(projekcja filmów „Uwięziona królewna”,”Czarodziejskie lustro”, „Złota rybka”+warsztaty)-kwiecień-„Filmowe zabawy, filmowe tajemnice”(projekcja filmów „Mali filmowcy”,”Tajemnica Toli”, „Reksio kosmonauta”+warsztaty)-maj 2013r.-„Kraje i kontynenty. Przygodę czas zacząć”(projekcja filmów „W piaskach Gobi”, „Pampalini i słoń”, „Na wyspach Polinezji”+warsztaty)-czerwiec2013r.-„Bezpieczne wakacje”(projekcja filmów „Reksio ratownik”,”Reksio Robinson”,”Zmylony trip”+warsztaty).Koszt uczestnictwa dziecka w całym cyklu zajęć wynosi 35 zł. Prosimy zainteresowanych Rodziców o wpłatę tej kwoty u intendentki przedszkola do 13.X.2013r.Udział dziecka w projekcie nie jest obowiązkowy.
Informujemy, że zajęcia z j.angielskiego odbywać się będą  od 1.10.2013r. w następujących terminach:
-poniedziałek  o godz.14.00-poniedziałek o godz.15.00- poniedziałek o godz.16.00-środa o godz.14.00

Prosimy Rodziców o potwierdzenie u wychowawców udziału dziecka w zajęciach i określenie terminu zgodnie z wytycznymi MEN.

 

List Minister Edukacji Narodowej

 

Szanowni Państwo,Przedszkole publiczne powinno być powszechnie dostępne i gwarantować każdemu dziecku jednakowy, równy dostęp do wysokiej jakości oferty edukacyjnej. Głównym celem tzw. ustawy przedszkolnej jest zniesienie barier w upowszechnianiu wychowania przedszkolnego i zagwarantowanie każdemu dziecku uczęszczającemu do przedszkola dostępu do zajęć oferowanych przez nie bez względu na status materialny rodziny. Dlatego tzw. ustawa przedszkolna wprowadziła od 1 września 2013 roku ograniczenie opłat pobieranych przez gminę od rodziców do 1 zł za każdą dodatkową godzinę ponad minimalnie 5 bezpłatnych godzin i powszechną ofertę edukacyjną równą dla wszystkich wychowanków przedszkola.Zagwarantowanie takiej oferty należy do zadań samorządów gminnych i dyrektorów przedszkoli. Aby ułatwić gminom realizację tego zadania, w tym także organizację zajęć dodatkowych od września 2013 roku gminy otrzymują dotację z budżetu państwa.W tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 mln zł, z czego:
  • 171,2 mln zł na rekompensatę wpływów do gmin z tytułu zmniejszonych opłat wnoszonych przez rodziców (średnio w kraju stanowi to około 1/3 wysokości dotacji),
  • 332,4 mln zł na rozwój wychowania przedszkolnego, w tym poszerzanie oferty edukacyjnej przedszkoli, między innymi, poprzez uatrakcyjnienie form realizacji podstawy programowej i organizację zajęć dodatkowych, a także tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego (średnio w kraju stanowi to około 2/3 wysokości dotacji).
Dotacja w 2013 roku wynosi 414 zł na jedno dziecko w wieku od 2,5 do 6 lat w wychowaniu przedszkolnym (przedszkolu, oddziale przedszkolnym i innej formie wychowania przedszkolnego). Oznacza to, że na 25-osobowy oddział przedszkolny miesięcznie przekazywana będzie kwota w wysokości 2 587,5 zł.Należy podkreślić, że w każdym przedszkolu realizowany jest obowiązkowo program wychowania przedszkolnego, który uwzględnia podstawę programową wychowania przedszkolnego (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - Dz. U. poz. 977).Jednocześnie, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. poz. 752) wskazuje, że program wychowania przedszkolnego może być dopuszczony przez dyrektora do użytku w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, jeżeli stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, lub zadań, które mogą być realizowane w ramach zajęć dodatkowych, określonych w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola.Zgodnie z przepisami ramowego statutu przedszkola publicznego statut przedszkola powinien określać, między innymi, organizację zajęć dodatkowych. Zajęcia te powinny być realizowane z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i być dostępne dla każdego dziecka uczęszczającego do danego przedszkola.Z powyższych przepisów wynika, że wszystkie zajęcia organizowane w przedszkolu, w tym zajęcia dodatkowe, są realizowane w ramach zadań statutowych przedszkola. Za realizację tych zadań odpowiada dyrektor przedszkola, a także organ prowadzący przedszkole.Celem wychowania przedszkolnego, określonym w podstawie programowej, jest:1)   wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;2)   budowanie systemu wartości;3)   kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach;4)   rozwijanie umiejętności społecznych dzieci;5)   stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;6)   troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;7)   budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;8)   wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;9)   kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej;10)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.Osiągnięcie tych celów jest możliwe dzięki realizowanemu przez przedszkole wspomaganiu rozwoju, wychowaniu i kształceniu dzieci w następujących obszarach:1.   Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci; porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.2.   Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.3.   Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.4.   Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.5.   Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.6.   Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.7.   Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.8.   Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.9.   Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.10.  Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.11.  Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.12.  Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.13.  Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.14.  Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.15.  Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.Należy zdecydowanie podkreślić, że podstawa programowa obejmuje bardzo wiele treści, które nakazują nauczycielowi prowadzenie różnorodnych zajęć edukacyjnych i wychowawczych, rozwijających osobowość dziecka w wieku przedszkolnym, dostosowując te zajęcia do jego możliwości i potrzeb. Zajęcia takie, jak zajęcia umuzykalniające, taneczne, plastyczne itp. znajdują się w podstawie programowej. Ich realizacja należy do obowiązków przedszkola.W ramach realizacji statutowych zadań przedszkola, dyrektor organizuje między innymi zajęcia dodatkowe. Aby zorganizować prowadzenie tych zajęć dyrektor może:
  • powierzyć ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu,
  • zatrudnić nowych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia konkretnych zajęć,
  • podpisać umowę z podmiotem zewnętrznym na prowadzenie tych zajęć (nie zwalnia to dyrektora przedszkola z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i opieki nad nimi).
Na gruncie obecnego stanu prawnego zasadne jest w pierwszej kolejności wykorzystanie kompetencji nauczycieli zatrudnionych w danym przedszkolu lub nauczycieli poszukujących zatrudnienia, w tym nauczycieli języków obcych.Tak więc, przedszkole nadal może i powinno rozszerzać swoją statutową ofertę edukacyjną, w tym o zajęcia dodatkowe uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci. Różnorodność tej oferty zależy w głównej mierze od inicjatywy i aktywności dyrektorów przedszkoli. Opłaty pobierane od rodziców za przedszkole nie mogą być jednak z tego tytułu wyższe niż 1 zł za godzinę.Dyrektor przedszkola może wynająć podmiotowi zewnętrznemu salę/pomieszczenie na prowadzenie działalności edukacyjnej. W tym przypadku działalność ta powinna być prowadzona po zakończeniu zajęć wychowania przedszkolnego oferowanych przez przedszkole.Minister Edukacji Narodowej                                                                                                  Krystyna Szumilas

 

 


WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM.
Informujemy, że bieżącym roku szkolnym ulegają zmianie zasady odpłatności za przedszkole oraz godziny posiłków  i przedstawiają się następująco: -godzina 8.30 - śniadanie – 2,00zł-godzina 13.00 - obiad-3.00zł-godzina 15.00-podwieczorek-1,00zł.Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu: Realizacja podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie tj. od 8.00 do 13.00 odbywa się bezpłatnie. Opłata za każdą rozpoczęta godzinę zajęć, ponad podstawę programową, wynosi 1 zł. Szczegółowe zasady zapisane zostały w umowie o świadczenie usług przedszkola. WAŻNE! Przypominamy, że warunkiem zwrotu opłaty za żywienie w dniach nieobecności dziecka w przedszkolu jest zgłoszenie najpóźniej do godz. 7.30 w dniu nieobecności wraz z przewidywanym okresem nieobecności. Opłaty za przedszkole można dokonywać u intendentki przedszkola w godzinach od 7.00 do 15.00 lub na rachunek bankowy nr

84 8446 1016 2002 0012 6957 0001

(rachunek dotyczy tylko opłaty za przedszkole).W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę przedszkola .Informujemy o możliwości otrzymywania e-mailowej informacji o wysokości opłaty-prosimy  o zgłoszenie tego faktu i podanie adresu e-mail u intendentki przedszkola. 


 ROK SZKOLNY 2013/14


Prosimy osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola o osobiste wprowadzenie dziecka do sali pod opiekę nauczyciela i osobisty odbiór z sali. Ze względów organizacyjnych(ilość dzieci w grupie)o godz.14.00 i 15.00 dzieci z poszczególnych grup są łączone. Szczegółowy harmonogram pracy poszczególnych grup widnieje na tablicach informacyjnych. Przypominamy, że do odbioru dzieci z przedszkola upoważnieni są Rodzice, osoby pełnoletnie przez nich upoważnione na piśmie, osoby trzeźwe. 

W trosce o Państwa dzieci prosimy o:-przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowych dzieci,-o zapewnienie Waszym pociechom odpowiedniego- wygodnego i dostosowanego do pogody ubioru. Zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego(Rozp.MEN z dnia 23.12.2008r;Dz.U. z dnia 15.01.2009r. nr 4, poz.170 w trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy dzieci, zobowiązani jesteśmy do zapewnienia dzieciom codziennego, systematycznego pobytu na świeżym powietrzu.- zgłaszanie wychowawcy wszelkich uwag dotyczących zdrowia bądź  nawyków Waszego dziecka oraz o aktualizowanie numerów kontaktowych do Państwa. 
Dnia 20 czerwca 2013r(czwartek) dzieci z gr.II,III,IV,V wychodzą do Kina Wisła w Ośrodku Kultury w Brzeszczach na seanse filmowe(wejście bezpłatne).
Dnia 21 czerwca 2013r(piątek) w godzinach dopołudniowych dzieci będą bawić się na dmuchanej zjeżdżalni. Dziękujemy Rodzicom.
Dnia 26 czerwca 2013r.(środa) o godz.15.00 odbędzie się uroczyste pożegnanie  dzieci  kończących edukację przedszkolną. Zapraszamy Dzieci oraz Rodziców.

 


Bardzo serdecznie dziękujemy Wszystkim za pomoc w organizacji pikniku rodzinnego.Dziękujemy również za wspaniałą zabawę.
Dyrektor oraz Nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr6 w Jawiszowicach zapraszają Dzieci, które 1.09.2013r. rozpoczynają edukację szkolną wraz z  Rodzicami na spotkanie dnia 6.06.2013 o godz.16.30 do świetlicy Szkoły Podstawowej w Jawiszowicach.

MAMO, TATO - POTUWIMUJ Z NAMI!Rada Pedagogiczna Przedszkola, Rada Rodziców Przedszkola oraz Biblioteka Publiczna w Brzeszczach zapraszają na Piknik Rodzinny, który odbędzie się 24 maja 2013r.tj.piątek od godz.15.00 w ogrodzie przedszkolnym.Będziemy wraz z Panią Katarzyną Kopczyk aktorką Teatru Groteska w Krakowie bawić się wierszami Tuwima  na  stanowiskach:Alfabetowo, Stacyjkowo, Hilarowo, Ptasim radiu, Lokomotywowie, Grzesiowie, Skakankowie, Zakładzie fotograficznym „U Słonia Trąbalskiego”.
Dnia 13 maja 2013r.(poniedziałek) dzieci z grupy IV i V wyjeżdżają na wycieczkę autokarową do Krakowa.
 

Plan wycieczki:

7.30-śniadanie

8.00-wyjazd spod przedszkola

9.30-14.30-pobyt w Krakowie-(spotkanie ze Smokiem Wawelskim-przypomnienie legendy,rejs statkiem po Wiśle,spacer pod pomnik Dżoka - przypomnienie historii psa przyjaciela,zwiedzanie ZOO)

ok.14.30-wyjazd z Krakowa

ok.16.00-zakończenie wycieczki.

 Prosimy ubrać dzieci na „cebulkę”, zabezpieczyć przed deszczem(peleryna w plecaku).W czasie wycieczki dzieci otrzymają bułki z serem żółtym, ciepłą herbatę, ciastka, wodę mineralną-bez ograniczeń.Prosimy nie dawać dzieciom dodatkowego jedzenia. Nr kontaktowy:693956586

 


Przedstawiamy  terminarz najbliższych uroczystości przedszkolnych:

-wycieczka do Krakowa (grupy IV i V) 13.05.2013r.,

-grupowe uroczystości  z okazji Dnia Mamy i Taty odbędą się w terminie  od 14.05.2013r.do 17.05.2013r.,

-piknik rodzinny-24.05.2013r.

-pożegnanie starszaków-26.06.2013r.


Rada Rodziców Przedszkola zaprasza wszystkich zainteresowanych organizacją corocznego przedszkolnego pikniku rodzinnego(rodziców, nauczycieli) na spotkanie dnia 4.04.2013r.(czwartek) o godz.16.00.


Prosimy Rodziców o odbiór zdjęć z balu karnawałowego.Cena kompletu 20zł.Zdjęcia można odbierać u intendentki przedszkola.


Dnia 15 marca 2013r.(piątek) w godzinach od 14.00 do 16.00  będzie można  odwiedzić nasze  przedszkole. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami.


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr6 w Jawiszowicach ogłasza zapisy dzieci do przedszkola i do klasy pierwszej na rok szkolny 2013/2014.Zapisy dzieci do przedszkola odbywają się w kancelarii przedszkola od 1.03 – 15.04.2013 w godz. 700- 1500.Zapisy dzieci do klasy I odbywają się w sekretariacie szkoły od 1.03 – 15.04.2013 w godz. 700- 1500.Karty zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej www.spjawiszowice.superszkolna.pl (w zakładce szkolne dokumenty, dokumenty do pobrania), w sekretariacie Szkoły oraz w Przedszkolu nr 4 „Pod Tęczą”w Jawiszowicach. Do potwierdzenia zgodności danych prosimy o przedłożenie  aktu urodzenia dziecka(dotyczy zapisu do klasyI).

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu z Barbarą Gawryluk (autorką książek dla dzieci, dziennikarką Radia Kraków) na temat "Dobra książka dla dzieci-czyli co i jak czytać dzieciom".Spotkanie odbędzie się 11 lutego 2013r o godz.17.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Brzeszczach.


Dnia 1 lutego 2013r dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego zdobywając w swej kategorii I miejsce.Gratulujemy!


Wielki Karnawałowy Bal Przebierańców odbędzie się w przedszkolu dnia 8 lutego 2013r. w godzinach od 930 do 1230.Zapraszamy dzieci !


Przewodnicząca Rady Rodziców zaprasza członków Rady Rodziców  na zebranie dnia 3.01.2013r o godz.16.00.Tematem spotkania będzie organizacja Dnia Babci  i Dziadka. Przewidywany czas trwania spotkania ok.1 godzina.


Informujemy, że od 1.01.2013r. obowiązuje nowy numer konta Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr6 w Brzeszczach.Obowiązujący numer:84 8446 1016 2002 0012 6957 0001.Prosimy o donywanie wpłat za przedszkole na podany numer.


Z okazji Świąt  Bożego Narodzenia składamy Państwu najlepsze życzenia zdrowia, radości i wzajemnej życzliwości.


Informujemy, że od 1 stycznia 2013r. zmienia się  numer konta  przedszkola. Dokładne informacje zostaną podane w najbliższym czasie.


Prosimy Rodziców o odbiór zdjęć z Mikołajem. Zdjęcia można odbierać  u intendentki przedszkola. Cena kompletu 12zł.Zakup zdjęć nie jest obowiązkowy.


Dzień  21.12.2012r to świąteczny dzień w przedszkolu. Wprowadzając dzieci w świąteczny nastrój będziemy śpiewać kolędy, oglądać jasełka, składać sobie życzenia. W porze obiadowej  dzieci zasiądą do uroczystej Wigilijki.

W związku z zakończeniem roku budżetowego i koniecznością dokonania rozliczeń końcowo-rocznych prosimy Rodziców o skrupulatne i  możliwie z wcześniejszym wyprzedzeniem( zwłaszcza jeśli chodzi o dni 24,27,28,31.12.2012r) zgłaszanie nieobecności dzieci w przedszkolu.


Mikołaj odwiedzi dzieci w przedszkolu 6 grudnia 2012r(czwartek) od godz.9.00.Będzie odwiedzał dzieci w poszczególnych grupach w kolejności I,II,IV,V i III.Podczas spotkania będą robione pamiątkowe zdjęcia.


Dnia 28listopada 2012r(środa) o godz.9.15 w grupi I-Krasnoludków-odbędą się Andrzejkowe wróżby.Zapraszamy na nie chętnych Rodziców.


Dzień 25.11.2012r.(poniedziałek) jest Światowym Dniem Pluszowego Misia.W grupie I-Krasnoludków- święto to obchodzone będzie przez cały tydzień 26.11-30.11.2012r.Prosimy, aby dzieci przyniosły na poniedziałek  25.11.2012 - w główny dzień zabaw z misiem-maskotkę misia.Dzieci mogą również przynieść książeczki,obrazki o misiach lub niedźwiedziach, płyty CD z misiowymi bajkami czy piosenkami, a nawet misiowe słodycze.


W dniach 26-30.11.2012r. organizujemy zbiórkę na prośbę i na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Oświęcimiu, ul. Na kamieńcu. Prosimy w miarę możliwości o włączenie się w akcję. Dary prosimy składać u wychowawców.Rzeczy potrzebne: domestos, płyny do podłóg, płyny do naczyń, ręczniki papierowe, gąbki do mycia, ścierki, wiaderka, miotły, szufelki, łopaty, koce, ręczniki, materace, dla psów, karimaty, budy dla psów, drapki dla kotów, zabawki dla szczeniaczków, kostki wędzone, obroże, smycze, legowiska.


Dnia 22.11.2012r (czwartek) odbędzie się  ciąg dalszy badań dzieci sześcioletnich i pięciolatków, które w roku szkolnym 2012/13  zamierzają rozpocząć naukę w szkole. Badania będą przeprowadzane w przedszkolu przez psychologa i pedagoga z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  w Brzeszczach. Prosimy Rodziców o wyrażenie pisemnej zgody na badanie dziecka(druk u wychowawców).Wyniki badań pozwolą ukierunkować pracę z dzieckiem w przedszkolu i w domu. Po badaniach, w tym samym dniu w godzinach od 13.00 do 15.30 odbędą się indywidualne konsultacje z rodzicami. Prosimy o ustalenie z wychowawcami godziny konsultacji.


Zapraszamy Rodziców dzieci z grupy II na zajęcia otwarte, które odbędą się 13 listopada 2012r(wtorek) o godz.9.15. 

Zajęcia otwarte w grupie V odbędą się 6.11.2012r(wtorek)o godz.9.10.Czas trwania ok.1 godziny. Zapraszamy.

Indywidualne konsultacje z Rodzicami dzieci 5,6-letnich odbędą się w następujących terminach: -grupa III- 6.11.2012r(wtorek) od godz.13.00-kancelaria przedszkola,-grupa IV-6.11.2012r(wtorek) od godz.13.00-sala grupy IV,-grupa V – 5.11.2012(poniedziałek) od godz.13.00-kancelaria przedszkola.Prosimy Rodziców o ustalenie u wychowawców godziny konsultacji.

Dzień 2 listopada2012r jest normalnym dniem zajęć przedszkolnych. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 16.00.Zapraszamy wszystkie dzieci.

Informujemy, że w dniach 5 i 6.11.2012r (poniedziałek, wtorek) odbędą się badania dzieci sześcioletnich i pięciolatków, które w roku szkolnym 2012/13  zamierzają rozpocząć naukę w szkole.Badania, jak co roku,  będą przeprowadzane w przedszkolu przez psychologa i pedagoga z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  w Brzeszczach. Prosimy Rodziców o wyrażenie pisemnej zgody na badanie dziecka(druk u wychowawców).Wyniki badań pozwolą ukierunkować pracę z dzieckiem w przedszkolu i w domu.Po badaniach odbędą się indywidualne konsultacje z rodzicami. Ich termin zostanie  ustalony później.

Dnia 30.10.2012r (wtorek) w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Jawiszowicach odbędzie się spartakiada sportowa.Wezmą w niej udział uczniowie klas I oraz przedszkolaki z grup II, III, IV i V.Prosimy Rodziców o zaopatrzenie dzieci w wygodny sportowy strój (biały podkoszulek, getry lub spodnie dresowe).Spartakiada odbędzie sie w godzinach od 9.30 do ok.11.30.To już drugie spotkanie  integrujące przedszkolaków z uczniami klas pierwszych w ramach realizowanego projektu"6-latki na start".

Dzieci z grupy I zapraszają swoich Rodziców na zajęcia otwarte dnia 30.10.2012r(wtorek) na godz.9.15.Czas trwania zajęć ok.1 godzina.

Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci z grupy IV na zajęcia otwarte, które odbędą sie   08.11.2012r (czwartek ) w godz. od 9.20 do ok.11.00.

Rada Rodziców Przedszkola informuje o możliwości zakupu paczki mikołajkowej dla dziecka w cenie 35zł.Prosimy o wpłatę powyższej kwoty u intendentki przedszkola lub zgłoszenie rezygnacji z zakupu paczki w terminie do 10 listopada 2012r.  

Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci z grupy III na zajęcia otwarte, które odbędą sie   24.10.2012r (środa)w godz. od 9.10 do ok.10.30.  

Informujemy o możliwości zakupu zdjęcia grupowego(zdjęcie robione podczas pasowania na przedszkolaka).Cena zdjęcia 5zł, do odbioru u intendentki. Zdjęcia z uroczystości dostępne są na stronie www.fotojerzy.net.pl. 

Spotkanie dla rodziców dzieci 5-letnich, którzy zamierzają posłać je do klasy I w roku szkolnym 2013/2014 odbędzie się 27 listopada 2012r o godz.17.00.Miejsce spotkania zostanie podane w późniejszym terminie.Temat spotkania: dojrzałość szkolna, sposoby pracy z dzieckiem, wykorzystanie zabawy jako drogi uczenia się. 

Zachęcamy rodziców do udziału w warsztatach ”Szkoła dla rodziców” odbywających się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzeszczach. Szczegóły pod numerem telefonu  737 45 46 lub  737 46 46. 

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu odbywają się na wniosek Rodziców. Zajęcia te  są dodatkowo płatne i mogą odbywać się poza czasem przewidzianym na realizację podstawy programowej.W bieżącym roku szkolnym w przedszkolu odbywają się następujące zajęcia:1.Język angielski-prowadząca Aneta Chrapkowicz-grupa II-środa,  godz.14.00-grupa III-piątek, godz.14.00-grupa IV-środa, godz.14.30-grupa V-środa, godz.13.302.Tańce-prowadząca Daria Rokowska-grupa II i III-poniedziałek, godz.14.00 -grupa IV i V-poniedziałek, godz.14.30.Odpłatność za zajęcia dodatkowe wynosi 120zł za j. angielski i 120zł za tańce (płatne w dwóch ratach-I rata do 31 października 2012r, II rata do 28 lutego 2012r. 

W bieżącym roku szkolnym nie ulegają zmianie zasady odpłatności za przedszkole oraz godziny posiłków  i przedstawiają się następująco:-godzina 8.30 - śniadanie - 1,50zł-godzina 13.00 - obiad-2,50zł-godzina 15.00-podwieczorek-1,00złOdpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu:Realizacja podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie tj. od 8.00 do 13.00 odbywa się bezpłatnie. Opłata za każdą rozpoczęta godzinę zajęć, ponad podstawę programową, wynosi 2 zł. Szczegółowe zasady zapisane zostały w umowie o świadczenie usług przedszkola, którą Państwo wypełnialiście.WAŻNE!Przypominamy, że warunkiem zwrotu opłaty za żywienie w dniach nieobecności dziecka w przedszkolu jest zgłoszenie najpóźniej do godz. 7.30 w dniu nieobecności wraz z przewidywanym okresem nieobecności.Opłaty za przedszkole można dokonywać u intendentki przedszkola w godzinach od 7.00 do 15.00 lub na rachunek bankowy nr 15 8446 1016 2002 0075 2260 0001(rachunek dotyczy tylko opłaty za przedszkole).W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę przedszkola .Informujemy o możliwości otrzymywania e-mailowej informacji o wysokości opłaty-prosimy  o zgłoszenie tego faktu i podanie adresu e-mail u intendentki przedszkola. 

Prosimy osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola o osobiste wprowadzenie dziecka do sali pod opiekę nauczyciela i osobisty odbiór z sali. Ze względów organizacyjnych(ilość dzieci w grupie)o godz.14.00 i 15.00 dzieci z poszczególnych grup są łączone. Szczegółowy harmonogram pracy poszczególnych grup widnieje na tablicach informacyjnych.Przypominamy, że do odbioru dzieci z przedszkola upoważnieni są Rodzice, osoby pełnoletnie przez nich upoważnione na piśmie, osoby trzeźwe. 

W trosce o Państwa dzieci prosimy o:-przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowych dzieci,-o zapewnienie Waszym pociechom odpowiedniego- wygodnego i dostosowanego do pogody ubioru.Zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego(Rozp.MEN z dnia 23.12.2008r;Dz.U. z dnia 15.01.2009r. nr 4, poz.170 w trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy dzieci, zobowiązani jesteśmy do zapewnienia dzieciom codziennego, systematycznego pobytu na świeżym powietrzu.- zgłaszanie wychowawcy wszelkich uwag dotyczących zdrowia bądź  nawyków Waszego dziecka oraz o aktualizowanie numerów kontaktowych do Państwa. 

Od 1.09.2012r zgodnie z Uchwałą nr XVIII/184/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2012r. funkcjonujemy w ramach  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Jawiszowicach.W pracy inspirują nas słowa  Janusza  Korczaka: „Dziecko nie staje się człowiekiem, ale już nim jest.”Codziennie, systematycznie dążymy do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka poprzez pochwały, motywowanie do stawiania czoła trudnościom i wyzwaniom.Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego(Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008r) oraz program wychowania przedszkolnego „Ku dziecku”( B.Bilewicz-Kuźnia, T.ParczewskaNowa Era ISBN 978-83-267-0770-4). 

 

ROK SZKOLNY 2012/2013

 Serdecznie dziękujemy Dzieciom oraz Rodzicom za miły, pełen emocji, radości i bezpieczny rok szkolny.  Życzymy udanych wakacji, odpoczynku i słońca.  Do zobaczenia we wrześniu:)

 


 


Bardzo dziękujemy wszystkim, za pomoc w organizacji pikniku rodzinnego:

-za przygotowanie słodkiego poczęstunku,

-za dekorację ogrodu,

-za upominki po spartakiadzie,

-za załadunek i rozładunek parasoli i ławek,

-za uczestnictwo w zabaw

Mamo, Tato  poćwicz z dzieckiem…

Anna  Włodarczyk –nauczyciel prowadzący ćwiczenia korekcyjne zaprasza chętnych rodziców wraz z dzieckiem na zajęcia gimnastyczne. Celem zajęć jest prezentacja ćwiczeń korygujących wady postawy u dzieci. Zajęcia odbędą się w przedszkolu dnia 22.06.2012r.(piątek) o godz.14.00.Prosimy o potwierdzenie u wychowawców grup udziału do dnia 14..06.2012r i przygotowanie wygodnego stroju.


Informujemy, że w okresie od 1.06.2012r. do 22.06.2012r. prowadzimy zapisy dzieci na okres wakacji. Zapisów można dokonywać u intendentki przedszkola. Prosimy o wypełnienie umów oświadczenie usług przedszkola. Jednocześnie informujemy, że dyżur w tym roku pełnią następujące przedszkola:

-lipiec Przedszkole nr 3”Żyrafa” w Brzeszczach.

-sierpień-Przedszkole nr 4”Pod Tęczą” w Jawiszowicach.

 


Przedstawiamy kalendarium wydarzeń przedszkolnych na najbliższe miesiące:

-od 15-30.04.2012 r.  –zajęcia otwarte w poszczególnych grupach-konkretne terminy zostaną podane na tydzień przed planowanymi zajęciami,

-14.05.2012r-wycieczka do Krakowa dla grup IV i V,

-od 15 do 31.05.2012r – grupowe uroczystości Dnia Mamy i Taty-konkretne terminy zostaną podane na tydzień przed planowanymi  uroczystościami,

-maj –wizyta 6-latków w szkole-termin podany po uzgodnieniu z nauczycielami w szkole,

-1.06.2012r.  –spartakiada sportowa

-15.06.2012r.  – piknik rodzinny

-27.06.2012r.  – pożegnanie starszaków.

 


 

Remont  holu  przedszkolnego wykonany został przez Firmę Perfect Inwestor  sp.z o.o.

Marmurit  dostarczyła  firma ADEXBUD Jawiszowice.

Bardzo dziękujemy Rodzicom -Beacie i Andrzejowi Korczyk oraz Agnieszce i Robertowi Siwarskim za pełne pokrycie kosztów remontu.

 


 

Dyrektor Przedszkola nr4 ”Pod Tęczą” w Jawiszowicach ogłasza zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2012/2013.

Kartę zgłoszenia można odebrać w przedszkolu od 1.03.2012r do 13.04.2012r w godz.7.00-15.00

lub pobrać ze strony internetowej www.przedszkole4.brzeszcze.pl.

Wszystkich zainteresowanych zapoznaniem się z przedszkolem zapraszamy 28.03.2012r tj. środa

w godz. od 14.00 do 16.00.

Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola (pobierz). 

 


 


 

 


 

Informujemy o terminach zajęć dodatkowych:

1.Język angielski- każdy wtorek – pierwsze zajęcia 4.X.2011:

Gr.V-13.30-14.00

Gr.II i III -14.00-14.30

Gr.IV-14.30-15.00

Prowadząca – Aneta Chrapkowicz

2.Zajęcia korekcyjne- każdy piątek -13.30-14.00-pierwsze zajęcia 7.10.2011

 Prowadząca – Anna Włodarczyk

3.Taniec - każdy poniedziałek-pierwsze zajęcia 3.10.2011r:

Gr.II-13.30-14.00

Gr.III i V-14.00-14.30

Gr.IV-14.30-15.00

Prowadząca – Daria Rokowska

Zmiany terminów wynikają z ilości zgłoszonych dzieci w poszczególnych grupach.

 

 
 

Informujemy, że w przedszkolu prowadzimy zbiórki:

  1. Zużytych baterii- baterie prosimy składać u wychowawców w grupie. Za każdy zebrany kilogram otrzymujemy punkty, bezgotówkowo wymienialne na nagrody. Konkurs jest grupowy i indywidualny. Akcję prowadzimy w ramach projektu edukacji ekologicznej „Nasza misja, mniejsza emisja”, którego głównym organizatorem jest REBA- Organizacja Odzysku S.A
  2. Puszek- zgniecione puszki prosimy składać( jeśli są wcześniej policzone, ilość proszę podać wychowawcy)  do specjalnie przygotowanych do tego celu pojemników, które znajdują się w korytarzu przedszkola oraz na piętrze obok sali nr IV lub bezpośrednio do wychowawcy grup. Zbiórkę prowadzimy w ramach projektu „ Dzieciaki ekologiczne” przy współpracy  Fundacji RECAL- Fundacja na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po napojach.
  3. Plastikowych nakrętek- nakrętki zbieramy , aby wspomóc leczenie chorej Leny

 

 


                  

Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00

 Z dniem 1.09.2011r ulega zmianie godzina podwieczorku.

Godziny posiłków:

-śniadanie -8.30

-obiad-13.00

-podwieczorek-15.00

 

 

Nie ulegają zmianie zasady odpłatności za przedszkole i przedstawiają się następująco:

Ceny posiłków:

-śniadanie - 1,50zł

-obiad-2,50zł

-podwieczorek-1,00zł

 

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu:

Realizacja podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie tj. od 8.00 do 13.00 odbywa się bezpłatnie.

Opłata za każdą rozpoczęta godzinę zajęć, ponad podstawę programową, wynosi 2 zł.

Szczegółowe zasady zapisane zostały w umowie o świadczenie usług przedszkola, którą Państwo wypełnialiście.

 

Biorąc pod uwagę dobro naszych wychowanków prosimy, abyście Państwo przyprowadzali do przedszkola tylko zdrowe dzieci.

 


 

Drodzy Rodzice prosimy Was o zapewnienie Waszym pociechom odpowiedniego- wygodnego i dostosowanego do pogody ubioru.

Zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego(Rozp. MEN z dnia 23.12.2008r;Dz.U. z dnia 15.01.2009r. nr 4, poz.170

 w trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy dzieci, zobowiązani jesteśmy do zapewnienia dzieciom codziennego, systematycznego pobytu na świeżym powietrzu.

 

 


 

Szanowni Państwo, w trosce

o bezpieczeństwo dzieci prosimy

o zgłaszanie wychowawcy wszelkich uwag dotyczących zdrowia bądź  nawyków Waszego dziecka oraz

o aktualizowanie numerów kontaktowych do Państwa.

 

Prosimy osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola o osobiste wprowadzenie dziecka do sali pod opiekę nauczyciela

i osobisty odbiór z sali.

Przypominamy, że do odbioru dzieci z przedszkola upoważnieni są Rodzice, osoby pełnoletnie przez nich upoważnione na piśmie, osoby trzeźwe.

 

 


 

 

 

Zgodnie z Podstawą  Programową Wychowania Przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008r; Dz.U.z dnia 15.01.2009r.Nr4, poz.17), w trosce o prawidłowy rozwój  psychoruchowy dzieci ,  zobowiązani jesteśmy do  zapewnienia dzieciom codziennego , systematycznego pobytu na  świeżym powietrzu(wyjątek-deszcz, mroźna, wietrzna pogoda).

 Prosimy Rodziców o zapewnienie dzieciom odpowiedniego –dostosowanego do pogody ubioru.

 

Chcąc poznać Państwa opinię na ten temat zwracamy się z prośbą

o odpowiedź na pytania zamieszczone w ankiecie (do pobrania).

 

 


 

 

 


 

 

 

Informujemy, że od dnia  1.02.2011r obowiązują nowe zasady odpłatności za przedszkole.

 

Regulacje prawne:

- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r.o zmianie ustawy o systemie oświaty(Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2010 r.Nr 148,poz.991)

-Uchwała Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 grudnia 2010r.

- Zarządzenie nr 4/2011Burmistrza Brzeszcz z dnia 24.01.2011r.

w sprawie: wprowadzenia wzoru umowy o świadczenie usług przedszkola dla którego

organem prowadzącym jest Gmina Brzeszcze.